ALGEMENE REISVOORWAARDEN

1, Over ons
Wij zijn uw Gastheer in ons vakantiehuis op Texel:
Verhuurbedrijf: “De Kemphaan”
Hogereind 32,
1793 AH De Waal,
KvK-nr.: 59448903
Btw-nr.: 187095085B01
E-mail: [email protected]
Tel: 0222 – 313 413

2, Boeking
Nadat u als huurder / hoofdboeker de aanbetaling heeft gemaakt, is de boeking definitief. De Kemphaan verstuurt bij boeking per e-mail ook een bevestiging naar de hoofdboeker. De bevestiging wordt geacht de hoofdboeker te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via e-mail maakt definitief zijn.

Reisovereenkomsten vormen een uitzondering op de ‘Wet verkoop op afstand’ en komen daardoor niet in aanmerking voor een herroepingsrecht (‘bedenktijd’) van 14 dagen.

3, Uw verplichtingen

U zal de aanwijzingen van de gastheer tijdens het verblijf in de accommodatie opvolgen. U bent aansprakelijk voor de schade die tijdens uw verblijf aan of in de accommodatie ontstaat. De gastheer kan een borgsom van u verlangen. Indien u en/of uw (mede)gasten zich misdragen tijdens het verblijf in de accommodatie, kan de gastheer uw verblijf per direct beëindigen. U blijft verantwoordelijk voor de kosten voor verblijf in de accommodatie en bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van uw wangedrag of dat van uw (mede)gasten. U dient in het bezit te zijn van de juiste bescheiden, waaronder een identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs.

4, Verblijf in de vakantiewoning
Wij verwachten dat de huurders en eventuele overige gebruikers zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder gedragen

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje . Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.
 • De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden).
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

5, Huisdieren
Het is niet in alle accommodaties toegestaan om huisdieren mee te nemen. U dient altijd bij de boeking door te geven of u uw huisdier wilt meenemen.

 • U dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van uw huisdier.
 • Huisdieren mogen niet op meubilair, bank of sofa.
 • Huisdieren mogen niet op de slaapkamers en/of 1e verdieping verblijven
 • Huisdieren mogen nooit alleen in de accommodatie achtergelaten worden.

6,  Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder. Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten
 • Alle serviesgoed en glazen schoon afgewassen, afgedroogd weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Dekbedovertrekken en linnengoed bij het voeteneinde van het bed te hebben geplaatst;
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd. In het huisje staat een bak voor restafval. Buiten naast de voordeur staan bakken voor a. restafval b. plastic/kunststoffen.
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de gastheer / De Kemphaan.

7, Annuleren  U kunt de reisovereenkomst met De Kemphaan annuleren. U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de huursom;  
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de huursom; 
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;  
 • Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom.

Wilt u annuleren? Dit kan telefonisch of via de email. Als dag van annulering geldt de datum waarop u uw annulering aan ons doorgeeft via email of telefoon.  

U kunt ons bereiken op
E-mail: [email protected],
Tel: 0222 – 31 34 13

8, Geen herroeping – iemand anders in uw plaats? 

U kunt uw boeking overdragen aan een ander. Die ander komt dan in uw plaats.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: 

 • De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen.
 • Het verzoek dient u 7 dagen voorafgaand aan vertrek in, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt.
 • De Gastheer geeft zijn akkoord. De Gastheer kan een vergoeding verlangen voor de eventuele extra kosten verbonden aan de wijziging door de in de plaats stelling. 

9, Uw reisovereenkomst wijzigen 
Heeft u een accommodatie geboekt en wilt u in uw reservering wijzigingen aanbrengen? Soms is dat mogelijk.
Let op, aan wijzigingen kunnen kosten verbonden zijn. De gastheer bepaalt of wijziging mogelijk is en laat dat zo snel mogelijk aan u weten. Is wijziging niet mogelijk, dan bepaalt u zelf of u vasthoudt aan uw boeking of deze annuleert. Indien een keuze uitblijft of indien u niet tijdig reageert, wordt de overeenkomst conform de oorspronkelijke boeking uitgevoerd en blijft u de daarvoor verschuldigde kosten verschuldigd.

10, Wijzigingen door De Kemphaan
De gastheer kan de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waardoor van de gastheer in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij uitvoering kan geven aan de reisovereenkomst. Zodra deze omstandigheden zich voordoen, moet de gastheer u binnen 48 uur op de hoogte brengen en zal de gastheer u een alternatief gelijkwaardig aanbod voorleggen.

Wanneer u gebruik wil maken van het alternatieve aanbod, laat u dit binnen 3 werkdagen weten aan de gastheer. Wenst u geen gebruik te maken van het alternatieve aanbod, dan laat u binnen 3 werkdagen weten dat u afziet van het aanbod en de reisovereenkomst ontbindt. 

11, Verplichtingen van De Kemphaan

Uw gastheer is in bezit van alle benodigde vergunningen en heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Uw gastheer is verplicht de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de informatie op de website en zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen u en de gastheer. Eventuele schade in verband met derving van reisgenot die direct toerekenbaar is aan uw gastheer wegens een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst, zal uw gastheer vergoeden. Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar u uw gastheer aan kunt houden is de door u betaalde huursom. U ontvangt geen schadevergoeding indien de schade niet aan uw gastheer is te wijten, of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 1. u zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade;
  b. onvoorziene omstandigheden voor de gastheer of een derde die bij de uitvoering van de reisovereenkomst is betrokken;
  c. overmacht zoals bedoeld in de wet.

12, Beperking aansprakelijkheid

Schade van de gastheer is altijd beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. De gastheer aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een annuleringskostenverzekering. Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is de aansprakelijkheid van de gastheer voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de gast beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de gastheer. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de gastheer gelden ook ten behoeve van werknemers van de gastheer en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.